среда, 01. јун 2016.

Advanced Life Support Courses in Europe - Gde je Srbija i ERC kursevi u Srbiji

Kontrola kvaliteta na ERC Advanced Life Support kursevima u Srbiji i Evropi - Preliminarni podaci, originalno istraživanje

Uvod

Kontrola kvalitata nad sprovodjenjem ERC ALS seminara vrsi se od strane Nacionalnog sekretarijata i Evropskog Resuscitacionog saveta putem jedinstvene metodologije i moćno je oružje kojim se evaluira rad instruktora i saveta u celini.

Cilj:

Utvrditi anketom zadovoljstvo polaznika ERC ALS kurseva u Srbiji i uporediti sa podacima prikupljenim predhodnih godina i podacima  o kvalitetu kurseva iz ostalih zemalja.

Metod:

Evropski Resuscitacioni savet izradio je efikasne mehanizme praćenja kvaliteta ERC ALS seminara putem:
- prokupljana podataka u CMS sitemu o pripremi kurseva
- analizom izvestaja kurs direktora
- analizom evaluacionog upitnika koji popunjavaju polaznici seminara

Svi podaci prikupljeni pračenjem i nadzorom nad kvaliettom rada na kursevima se sistematicno se arhiviraju u jedinstvenu bazu podataka za svaku zemlju i svakog kurs organizatora posebno.
Mi smo obradili 12 pitanja koji se odnose na organizaciju i izvodjenje ALS seminara.
Kriterijum za ukjučivanje je da je održan barem jedan ERC ALS seminar u zemlji koja je obuhvaćena ovim istraživanjem i da je unosom mejl adresa organizator omogućio evaluaciju od strane polanika

Rezultati

Rezultati obuhvataju podatke prikupljene u 37 zemalja u kojima su organizovani tokom prvih pet meseci ERC ALS kursevi a sa unetim internet adresama polaznika.
U studiju su ukljuceno 17 zemalja sa potpuno kompletiranim podacima Ukljucene su sledece zemlje Belgium , Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Serbia
Iz studije zbog nekompletnih podataka su iskljuceni podaci prikupljeni u 20 zemalja: Bosni, Hrvatskoj, Kipru, Hong Kogu, Luksemburg, Malta, Makau, Qatar, Rumunija, Rusija, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, United Kingdom, Curacao, Montenegro i ostavljen rok za kompletiranje podataka.
Broj ERC ALS obuka je 1,02/100.000 stanovnika sa minimalnom vrednoscu od 0.11/100.000 stanovnika u Italiji do 8,44/100.000 stanovnika u Danskoj. U Srbiji je on 2.81/100.000 stanovnika te je to odličan rezultat obzirom da u Srbiji ovaj kurs nikom nije potreban za rad.
Broj organizovanih ERC ALS kurseva je prosecno 0.83 /1.000.000 stanovnika i najmanji je u Turskoj gde se na milion stanovnika organizovalo 0.05 kurseva a najveci u Danskoj sa 5.53 kursa na milion stanovnika. Srbiji je imala 2.81 kurs na milion stanovnika te se aktivnost i agilnost kurs organizatora ocenjujem odličnom ocenom.
Korisnim sadržaj kursa na kojem su bili ocenili su najvećom ocenom u Egiptu gde je on dobio ocenu 100% a najmanje su sadržajem kursa zadovoljni Holandjani gde je taj rezultat tek nesto veci od 87% a odmah zatim idu Italijani, Slovenci, Finci, Svedjani - koji takodje lošom ocenom ocenjuju odabir saržaja ALS kursa na kome su učestvovali. U Srbiji je ta ocena 96.49% i medju najboljim je u Evropi.
Kurs ce drugim osobama preporuciti 100% polaznika iz Srbije ali i mnogim drugim zemaljama. ERC ALS seminar drugima neće preporuciti i prema seminaru najvece rezerve imaju Finci koji će samo u 80% slučajeva preporuciti kurs koji su posetili drugima a rezervu imaju i neće preporučiti taj kurs drugim osobama  polaznici i u Austriji, Nemackoj, Grčkoj, Holandiji i Švedskoj.

Diskusija:

ERC kursevi se sprovode prema jedinstvenom programu izvodjenja i knjizi izvodjenja u svim zemljama uključenim u ERC sistem. Jedinstveni program i jedinstveni scenario nije garancija i jednake dopadljivosti programa.
Struktura seminara utiče na ocene polaznika dali je program na kome su bili koristan za njih. Prilagodjavanje seminara potrebama polaznika i definisanje korisnih sadržaja u svakom delu samoga programa zahteva od instruktora da vrlo kvalitetno vlada celinom preporuka ali i poseduje kvalitetna znanja i iskustvo u onome o čemu priča i podučava druge.
Kao i na svim predstavama publika, polaznici seminara nemilosrdno ocenjuju i kažnjavaju sve greške te je broj posetilaca i organizovanih seminara uvek u skladu sa ocenom polaznika o korisnosti seminara, ocenom o kompetentnosti predavaca i ukupnom ocenom o samom seminaru koja proistice iz mnogo činilaca, počev od ambijenta, autoriteta i nastupa instruktora, osečaja polaznika da je ono čemu prisustvuju važno za njihov dalji rad i naravno od korisnosti i odabira sadržaja i poruka koje instruktori šalju kao PORUKA ZA PONETI.

Zaključak

Promena generacija i promena načina izvodjenja seminara u Srbiji je sprovedena kvalitetno te je pružila novi kvalitet u radu a mladi i entuzijastični instruktori značajno su uprkos nedostatku iskustva u radu doprineli upravo entuzujazmom, prijatnošću i pravilnim načinom rada da seminari ERC ALS   koji se u Srbiji sprovode, dobiju jednu od najviših ocena u Evropi, u stvari prema zadovoljstvu polaznika najvišu.

Uvod:

Ove, 2016 godne promenili smo dosadasnji način izvodjenja ERC ALS seminara i zanovili smo instruktorki tim. Svaka promena je bolna i ponekad rizična, tako i promena načina rada i promena generacija koje seminare pripremaju i izvode. Praćenjem kvaliteta rada, pripreme i izvodjenja seminara putem jedintvenog upitnika i praćenja podataka unetih u CMS sitem ERC-a stiče se objektivna slika o kvalitetu rada i uspehu reformi u izvodjenju kurseva.
Prema pravilniku o odvijanju ERC kurseva nadzor nad kvaliettom rada vrši nacionalni sekretarijat i Internacionalni kurs komitet. Oni periodično analiziraju prikupljene podatke i dužni su da sačine akcioni plan na unapredjenju kvaliteta rada na kursevima.

Metod:

Pri unosu podataka u CMS sitem svaki organizator je upoznat sa vremeskim okvirima i planom za blagovremenu kvalitetnu pripremu programa - seminara. Prilikom obrade podataka CMS sitem beleži radnje kao sto su imenovanje kurs direktora, izbor instruktorkog tima, podatke o slanju kurs materijala putem CMS sitema i te podatke arhivira.
Kurs direktor na svakom seminaru je dužan da pre zaključenja seminara popuni kurs direktok izvestaj i unese ocene o sprovodjenju seminara, o tome koji deo programa je koji instruktor realizovao i  oceni svakog instruktora te podatke o polaznicima i uspesnosti rada
Po zavrsetku seminara polaznici ocenjuju tok seminara i instruktore.
Kada se ocene kurs direktora i polaznika podudaraju izvestaj se smatra kompletiranim i validnim dok ukoliko se ocene značajnije razlikuju traže se dodatna objasnjenja od kurs direktora i tada on dobija lošu ocenu jer nije kvalitetno ocenjivao kako to osećaju polaznici ili nije modelirao kvalitetno kurs.
Svi podaci se unose u jedinstvenu bazu, popunjavaju se tokom unosa a potom svi podaci pothranjuju i obradjuju na jedinstven način pomocu u CMS sitem ugradjenog programa te se dobija jedinstven izvestaj za svaki kurs, svakog kurs organizatora isvaku zemlju.
Ovako prikupljeni podaci se mogu jednostavno porediti i analizirati sto jeste dužnost Nacionalnog sekretarijata i medjunarodnog kurs komiteta kao najvišeg nadzornog tela u ERC kurs sitemu. U ovu studiju uklučeni su samo podaci iz zemalja koje su kompletirale unos u kurs sitem ERC-a i omogučile polaznicima da daju svoje mišljenje.

Rezultati

Podaci su prikupljenu u 37 zemalja. Kompetni su podaci iz 17 zemalja a iz 20 nisu kompletirani do 30. maja 2016.

Broj kurseva:

Broj kurseva se veoma razlikuje po zemljama ukljucenim u ovo istraživanje. U Tabeli 1. prikazan je broj kurseva na 1.000.000 stanovnika. Broj kurseva u Srbiji je 1,9 ERC ALS kurseva na 1.000.000 stanovnika.

Tabela 1. - Broj ERC ALS kurseva na milion stanovnika


Broj polaznika

Broj polaznika po zemljama na 100.000 stanovnika prikazan je u Tabeli 2. Evropski prosek  je 1.01 polaznik na 100.000 stanovnika u Srbije je broj polaznika 2.81/100.000 .
Uz podatak da ovi seminaru u Srbiji ne trebaju nikom za redovan rad, te da Lekarska komora nepropisuje ovuobuku za one kojima je oduzela licencu kao obaveznu, sto je slučaj u mnogim zemljama ukazuje da ih ljudi ih pohadjaju isključivo zbog ličnih potreba. Stoga se ovaj broj seminara može smatrati velikim uspehom, tim pre sto je skoro duplo veći od Evropskog proseka.


Tabela 2. Broj polaznika ERC ALS seminara na 100.000 stanovnika.

Zadovoljstvo polaznika odnosom instruktor polaznik / osećaj podrske i prijateljstva/

Odnos polaznik instruktor je u ovoj oblasti vrlo važan. Osećaj podrske, i prijateljstva - relacija učitelj učenik sa jasnom motivacijom instruktora da pomogne i podstakne polaznika ka uspehu i savladavanju teskoča tokom seminara koji je vrlo stresan,  je od velike važnosti.
Tabela 3. prikazuje ocenu polaznika gde se sa 100% ocenjuje potpun i iskren - poželjan stav instruktora.

Tabela 3 - Istruktor polaznik


Ukupan skor

Prema ukupnoj oceni polaznika ERC ALS kursevi su najslabije ocenjeni u Tunisu, Švedskoj, Holandiji, Finskoj a najbolje u Srbiji.

Rabela 3. Ukupna ocena kvaliteta kursa od strane polaznika


Zaključak

Promena načina izvodjenja kurseva i načina rada te kadrovska obnova donele su novi kvalitet u sprovodjenju ERC obuka u Srbiji.
Prema oceni polaznika ako izuzmemo Egipat koji objektivno i nepripada Evropi, u Evropi najbolju ocenu kursu dali su polaznici - ERC ALS kursevima koji se odvijaju u Srbiji. Razlika je mala ali dovoljna da budemo najbolji u Evropi u posmatranom periodu.
Нема коментара:

Постави коментар